Housing

БАЙР

Гадаадын оюутанууд өөрсдийн амьдрах байрны асуудалыг бие дааж АНУ-д ирэхээсээ хэдэн сарын өмнө шийдвэрлэсэн байна. Хэрвээ байрны үнэ төлбөрөөс болоод байраа олоогүй бол байрлах буудалаа олсон байна.

Компьютер Систем Институт байраар хангах асуудалыг хариуцдаггүй тул дараах вэбсайтуудыг ашиглан байр эрж болно:

Apartment-Finding Services

Roommate-Finding Services

Temporary Housing

Homestay

Earn Refferal Rewards

CSI Brochure